Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

Bedenktijd: De periode waarin de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met de handelaar;

Dag: Kalenderdag;

Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of aankoopverplichting over een langere periode wordt verspreid;

Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel dat de consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die het mogelijk maakt om toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk te maken.Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Naam: VTR Motoren
Adres: Fabrieksweg 2a, 7451 PT Holten, Nederland
Telefoon: 0628884395
E-mail: info@vtrmotoren.nl
Kamer van Koophandel nummer: 63047659
BTW-identificatienummer: NL001489344B19


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de handelaar en op elke op afstand gesloten overeenkomst tussen de handelaar en de consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld.


Artikel 4 - Het Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de handelaar afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.


Artikel 5 - De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de levering van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de handelaar aangewezen en aan de handelaar bekendgemaakte vertegenwoordiger.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de handelaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending, terugbetalen.


Deze samenvatting geeft een overzicht van de belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden, inclusief definities, identiteit van de handelaar, toepasselijkheid, aanboddetails, de overeenkomst, herroepingsrecht en kosten in geval van herroeping. De volledige algemene voorwaarden bevatten meer details met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, uitsluitingen van het herroepingsrecht, prijsstelling, conformiteit en garantie, levering

Contact

Contact opnemen

Vraag het ons

Heb je vragen of wil je meer weten over onze motoren, accessoires, of opties? Neem gerust contact met ons op, wij staan voor je klaar!

Wekelijkse aanbiedingen

Blijf op de hoogte van onze wekelijkse aanbiedingen!